Παίξε το παιχνίδι / Play the game

 

Παίξε το παιχνίδι / Play the game, interactive animation, 1999, Gallerie 3.