Χρωματιστές γραμμές / Colored lines

Έκθεση στην FollowYourArt Gallery, 6 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου 2017.
Exhibition at FollowYourArt Gallery, 6 August to 19 August 2017.

Χατζαντωνάκης έργο 1

Untitled, 85Χ85X7 cm, marble dust, mixed media, 2017.

Χατζαντωνάκης έργο 2

Untitled, 85Χ85X7 cm, marble dust, mixed media, 2017.

Χατζαντωνάκης έργο 3

Untitled, 85Χ85X7 cm, marble dust, mixed media, 2017.

Χατζαντωνάκης έργο 4

Untitled, 85Χ85X7 cm, marble dust, mixed media, 2017.

Χατζαντωνάκης έργο 5

Untitled, 65Χ60X7 cm, marble dust, mixed media, 2017.

Χατζαντωνάκης έργο 6

Untitled, 65Χ60X7 cm, marble dust, mixed media, 2017.

Χρωματιστές γραμμές

O Δημήτρης Χατζαντωνάκης με την πρώτη ατομική του έκθεση στο νησί που γεννήθηκε, τα Κύθηρα, καταπιάνεται με γραμμές οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς στο έργο του.
Λευκές γαιώδεις επιφάνειες από μαρμαρόσκονη, όπου γραμμικές αυλακώσεις αποκαλύπτουν βαθύτερα χρωματικά υποστρώματα, που “αναδυόμενα” συμμετέχουν στην υφή της επιφάνειας, και καταδεικνύουν πως ή υποδόρια διάταξη τους επηρεάζει τη δομή και το ρυθμό της σύνθεσης.
Παρότι οι γραμμώσεις αυτές ως μονάδες η κάθε μια διατηρούν την αυτονομία τους, συγκροτούν ομογενή σύνολα, που υποδεικνύουν αναφορές σε κοινωνικά μοντέλα, όπου καταγράφετε πως η μεταξύ τους σχέση δημιουργεί συμπεριφορές αλληλεπίδρασης.
Από το δελτίο τύπου.

Colored lines

Dimitris Hatzantonakis, with his first solo exhibition on the island that was born, Kythira, deals with lines that are a reference point in his work.
White marble ground surfaces, where linear grooves reveal deeper substrate layers that are “emerging” in the texture of the surface, and indicate that their subcutaneous layout affects the structure and rate of synthesis.
Although these lines as units each retain their autonomy, they form homogeneous sets, indicating references to social models, where you record that the relationship between them creates interacting behaviors.
From press release.